Tak jako existuje sociální inženýrství, které využívají podvodníci a zloději tak existuje i ekonomické inženýrství které využívají ti co nám centrálně vládnou. Za vším je zde konflikt o hodnoty, myslíme a jednáme podle situace, peníze elitě nesmrdí, vždy se ptej, komu to zlo prospělo on je většinou pachatelem zla. Za vším je zde manipulace, jak optimálně manipulovat a mít z toho užitek o tom je ekonomické inženýrství. Ekonomické inženýrství (také nazývané inženýrská ekonomie) je obor, který kombinuje principy inženýrství s principy ekonomie, aby se dosáhlo efektivního a efektivního řízení firem a organizací. Cílem ekonomického inženýrství je maximalizovat zisk společnosti při minimalizaci nákladů a optimalizaci procesů a systémů.

V oblasti ekonomického inženýrství se využívají techniky jako lineární programování, teorie her, statistická analýza, optimalizace procesů a systémů, řízení výroby a další. Tento obor se také zaměřuje na řízení rizik, finanční analýzu a rozhodovací procesy. Ekonomické inženýrství se využívá při navrhování a řízení procesů v různých oblastech, jako jsou výroba, logistika, finance, energetika, zemědělství a další. Jeho aplikace jsou rozmanité a zahrnují například optimalizaci výrobních procesů, výběr dodavatelů, rozvrhování výroby, správu zásob a řízení lidských zdrojů.

Význam ekonomického inženýrství stále roste, protože firmy a organizace se snaží zlepšit svou efektivitu a konkurenceschopnost. Tento obor je také spojen s digitální transformací a automatizací, které umožňují firmám využívat moderní technologie a zlepšit své procesy a systémy. Následkem je to že lidi mají blbou náladu. Nezaměstnanost a užívání drog jsou složité problémy, které mohou mít mnoho různých příčin a důsledků. V některých případech mohou být tyto problémy vzájemně propojeny, ale není to vždy nutně případ.

Nezaměstnanost může být způsobena různými faktory, jako jsou hospodářské cykly, strukturální změny v ekonomice, technologický pokrok, demografické změny, nedostatek kvalifikované pracovní síly a další. Nezaměstnanost může mít negativní dopady na jednotlivce i na společnost jako celek, jako jsou ztráta příjmů, ztráta sebevědomí, zvýšená míra kriminality a další. Užívání drog může být také způsobeno různými faktory, jako jsou biologické, psychologické, sociální a environmentální faktory. Lidé mohou užívat drogy jako způsob, jak se vyrovnat s obtížemi nebo stresem, zvýšit svou sebedůvěru, zlepšit své výkonnosti nebo jednoduše pro zábavu. Užívání drog může mít negativní dopady na zdraví a blaho jednotlivce a také na společnost jako celek, jako jsou zvýšené náklady na zdravotní péči, kriminalita, chudoba a další.

Je důležité si uvědomit, že nezaměstnanost a užívání drog jsou složité problémy, které vyžadují celkový přístup a komplexní řešení. Kromě toho, že je třeba se věnovat jednotlivým faktorům, které mohou tyto problémy způsobit nebo zhoršit, je také důležité vytvářet podmínky pro to, aby lidé měli přístup k vzdělání, zdravotní péči, pracovním příležitostem a podpůrným službám, které jim mohou pomoci překonat obtíže a zlepšit své životní podmínky. 

Otázka toho, zda budou roboti platit daně a clo, je velmi aktuální vzhledem k rychlému pokroku v oblasti robotiky a umělé inteligence. V současné době jsou roboti považováni za stroje a jako takoví jsou zahrnuti do daňového systému jako majetek, který patří určité společnosti nebo osobě. Pokud roboti pracují na výrobních linkách nebo plní nějakou jinou úlohu, jsou považováni za nástroje, které slouží k výrobě zboží nebo poskytování služeb, a tak jsou zahrnuti do daňového systému podle norem týkajících se majetku a zisků.

Nicméně, s růstem autonomie a inteligence robotů, někteří lidé navrhují, aby roboti platili daně a clo jako právnické osoby, stejně jako firmy. Tento přístup by umožnil vládám získávat příjmy z robotů, kteří pracují nebo poskytují služby, a také by umožnil robotům získat určitá práva a ochranu jako právnické osoby. Nicméně, tento přístup by vyžadoval přijetí nových právních a daňových předpisů, které by určily, jak roboti budou zahrnuti do daňového systému a jaké právní ochrany by jim byly poskytnuty. Navíc, tato otázka zůstává kontroverzní, a proto se pravděpodobně budou vést diskuse a debaty, zda roboti by měli platit daně a clo jako právnické osoby, a zda je to proveditelné a vhodné.

Ne, člověk není majetkem státu. Lidé jsou svobodní a nezávislí jedinci s vlastními právy a svobodami. Každý člověk má právo na život, svobodu, bezpečnost a soukromí a tyto práva jsou chráněny mezinárodními zákony a dohodami. Stát je zodpovědný za zajištění ochrany těchto práv a svobod, a proto musí vytvářet právní rámce a mechanismy, které umožňují lidem tato práva uplatňovat a chránit. Je důležité si uvědomit, že stát není nadřazený jednotlivcům, ale je zde pro službu občanům a aby zajišťoval spravedlnost, bezpečnost a blahobyt společnosti jako celku. Proto by stát měl být vždy otevřený diskusi a názorům svých občanů a měl by být zodpovědný za vytváření a dodržování právních norem, které respektují práva a svobody jednotlivců.

Povinnost platit daně je neodmyslitelnou součástí fungování moderního státu. I když je člověk svobodný, musí platit daně, protože stát poskytuje řadu služeb a infrastruktury, které jsou nezbytné pro život a fungování společnosti jako celku. Těmito službami a infrastrukturou se rozumí například zdravotní péče, školství, silnice, elektrické sítě, policie, armáda a mnoho dalšího. Tyto služby a infrastrukturu většinou není možné poskytovat jednotlivcům samostatně, ale vyžadují koordinované úsilí a investice ze strany státu.

Proto stát vybírá daně, aby mohl tyto služby a infrastrukturu financovat a zabezpečit. Je to také způsob, jakým se lidé podílejí na fungování společnosti a plní svou občanskou povinnost. Platí se daň ze zisku, z příjmu, z majetku a další. I když platba daní může být pro některé jednotlivce finančně náročná, je důležité si uvědomit, že tyto daně jsou základním stavebním kamenem moderní společnosti, a bez nich by nebylo možné poskytovat tyto důležité služby a infrastrukturu.